TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > O nás > stanovy tj bez bratislava

Stanovy

 

Č L Á N O K  1
Základné ustanovenia
1. Telovýchovná jednota SPARTAK BEZ( ďalej len TJ ) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných odborných činnostiach a aktivitách.
2. Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
3. TJ je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
4. TJ ako aj oddiely, odbory, spolky a iné obdobné záujmové skupiny sa môžu dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.
5. TJ je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je Bratislava, Rybničná 40, PSČ 832 41.
6. Telovýchovnú jednotu tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny (ďalej len "základné odvetvové zložky") združené v nej. Do TJ môžu vstúpiť aj ďalšie oddiely a odbory, spolky a iné záujmové skupiny, ktoré sa vo forme prípravných výborov konštituujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor TJ.
7. Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a prostredníctvom svojich zástupcov (predsedov, delegátov) sa zúčastňujú všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.
8. Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z TJ, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ. Svoj zámer musí písomne oznámiť najmenej 3 mesiace vopred vždy k 30.6. alebo 30.12. príslušného roka. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo-právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Prípadnú delimitáciu majetku TJ schvaľuje Valné zhromaždenie TJ.

Č L Á N O K  2
Hlavné úlohy
1. TJ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek. Poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu.
2. TJ vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť telovýchovnej jednoty ako celku aj združených základných odvetvových zložiek.


Č L Á N O K  3
Členstvo
1. Členstvo môže byť - individuálne
- kolektívne
- čestné

2. Individuálne členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať štátny občan Slovenskej republiky bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, prípadne aj cudzí štátny príslušník ak súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky. Prijatie potvrdzuje členská schôdza odvetvovej zložky.
3. Dokladom o členstve je platný preukaz odvetvovej zložky.
4. Individuálne členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v TJ. O vylúčení rozhoduje členská schôdza základnej odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.
5. Člen TJ má právo
• zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov telovýchovných, športových, turistických a iných podobných aktivít ako aj ďalších kultúrno-spoločenských podujatí poriadaných TJ alebo základnými odvetvovými zložkami;
• zúčastňovať sa členských schôdzí;
• zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie a chovanie;
• dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď;
• mať aktívne a pasívne volebné právo; podmienkou byť volený je bezúhonnosť a vek najmenej 18 rokov.
6. Člen TJ má povinnosť:
• dodržiavať stanovy TJ a na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady občianskeho spolužitia
• podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie;
• chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci združenému subjektu a jeho zložkám;
• riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.
7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť aj organizácia alebo inštitúcia mimo republiky.
8. Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.
9. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú základné odvetvové zložky a výbor TJ.


Č L Á N O K  4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy
1. Športová, telovýchovná, turistická a iná obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.
2. TJ ako aj základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.
3. Medzi výborom TJ a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.
4. Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané finančné prostriedky podľa schválených pravidiel hospodárenia.
5. Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami TJ so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne v zmysle schválených pravidiel hospodárenia.
6. Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy. S týmito hospodária samostatne.
7. Výbor TJ chráni záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.
8. Výbor TJ si po schválení vo valnom zhromaždení podľa podmienok a potrieb vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok TJ.


Č L Á N O K  5
Orgány TJ
1. Najvyšším orgánom TJ je Valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek s výborom TJ. Koná sa spravidla raz za rok. Zasadnutia Valného zhromaždenia zvoláva výbor TJ spravidla najmenej 2 týždne pred jeho konaním.
2. Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ, najmä
a) uznáša sa o vzniku TJ, názve a symbolike ako aj o zániku TJ;
b) schvaľuje, mení alebo ruší stanovy TJ;
c) dáva predchádzajúci súhlas na kúpu či predaj nehnuteľného majetku, alebo hnuteľného majetku v nadobúdacej cene 100000 Sk na zriadenie záložného práva v prospech iného veriteľa a na uzavretie zmluvy s peňažným ústavom alebo inou organizáciou o poskytnutí úveru;
d) prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúce obdobie ako aj správu revíznej komisie;
e) volí výbor TJ a revíznu komisiu ( ďalej len RK );
f) rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z TJ v prípade, že jej činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov;
g) je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru TJ ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ;
h) je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.
Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ktorí sú na rokovaní VZ prítomní.
O zasadnutí VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíšu predseda TJ a predseda revíznej komisie.
3. Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa vždy skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor TJ.
4. Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými článkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel hospodárenia prostriedky získané vlastnou činnosťou ako aj prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií a jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a podielu na získaní finančných prostriedkov.
5. Štatutárnym predstaviteľom TJ je jej predseda. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. Podpisové právo na dokumentoch TJ majú :predseda, podpredseda, tajomník a hospodár. Účtovné doklady musia podpísať vždy dvaja oprávnení funkcionári, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo hospodár. K podpisu zmlúv uvedených v čl. 5, bod 2 písm. c je potrebný predchádzajúci súhlas Valného zhromaždenia, inak je právny úkon neplatný.
6. Základné odvetvové zložky si na riadenie vlastnej činnosti volia výbor s predsedom a ďalšími funkcionármi. Ich najvyššími orgánmi sú členské schôdze alebo konferencie delegátov.


Č L Á N O K  6
Revízna komisia
Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízne kontroly hospodárenia TJ a ich základných odvetvových zložiek o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda RK má právo zúčastňovať sa rokovaní výboru TJ s hlasom poradným.


Č L Á N O K  7
Majetok a hospodárenie
1. TJ má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade s vlastnými pravidlami hospodárenia a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
2. Zdrojom majetku TJ sú príjmy z členských príspevkov, príspevkov odvetvových zložiek, príjmy z telovýchovnej, spoločenskej a ostatnej činnosti, ďalej dary, príspevky od sponzorov, dotácie, prípadne iné príjmy.


Č L Á N O K  8
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 3.1.2003. Ich výklad vykonáva výbor TJ. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov súčasne strácajú účinnosť doterajšie Stanovy telovýchovnej jednoty SPARTAK BEZ, registrované Ministerstvom vnútra SR zo dňa 6.7.1990, č. spisu : VVS/1 - 900/60 -443.
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi.


v Bratislave, dňa 3.1.2003