TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > O nás > chata eva v račkovej doline

Chata EVA v Račkovej doline

   
 

 

základné údaje

 Pravidlá pre žiadanie a prideľovanie ubytovania

               v chate Eva v Račkovej doline

 


1.       Žiadateľ o pobyt v chate Eva v Račkovej doline v hlavnej turistickej sezóne / jún – september / sa prihlási             u člena výboru TJ.  Do 7 dní dostane žiadateľ oznámenie, či sa jeho žiadosti vyhovelo. V prípade viacerých záujemcov o jeden termín rozhodne o pridelení ubytovania výbor TJ Spartak BEZ. Prednosť má vyššie využitie ubytovacej kapacity.
2.       Prioritu pri prideľovaní pobytu v chate Eva majú plánované akcie TJ. Pri rozhodovaní medzi viacerými záujemcami z radov členov TJ sa zohľadňuje najmä ich aktivita  v TJ.

3.       Úhradu za pobyt je žiadateľ povinný zaplatiť najneskôr mesiac pred prideleným termínom pobytu,  a to buď v hotovosti členovi výboru TJ alebo na účet TJ Spartak BEZ:

SK 76 0900 0000 0000 1146 5102  (preukázať sa dokladom).

4.       Po oznámení o pridelení ubytovania a po zaplatení jeho plnej sumy si ubytovaný vyzdvihne ubytovací  poukaz s vyznačením termínu nástupu a ukončenia pobytu v chate a podpísaný členom výboru TJ.

5.       V prípade, že žiadateľ (skupina žiadateľov) požaduje na pobyt celú chatu, je (sú) povinný(í) zaplatiť plnú cenu   za minimálne 8 lôžok. Kapacita chaty je 12 lôžok – izba č.2/2, č.3/3, č.4/3, č.5/2, č.6/2.

6.       V prípade, že žiadateľ zruší pridelené ubytovanie, budú sa mu účtovať storno poplatky. Základný storno poplatok na preukaz je 1 €. Zvýšený storno poplatok na osobu a deň:

20% - pri stornovaní pobytu do 14 dní pred  nástupom,

50% - pri stornovaní pobytu do 7 dní pred nástupom.

7.       Každý žiadateľ ubytovania (majiteľ ubytovacieho poukazu) sa oboznámi s týmito „Pravidlami“, „Chatovým poriadkom“ a „Požiarno – bezpečnostnými predpismi“ a podpíše prehlásenie, že sa s vyššie citovanými predpismi oboznámia všetky osoby uvedené na ubytovacom poukaze.  

8.       V prípade, že ubytovaný, resp. skupina ubytovaných sa nebude riadiť Chatovým poriadkom a Požiarno – bezpečnostnými predpismi a spôsobí škodu TJ, musí ju nahradiť.

9.       Vzájomné vzťahy medzi TJ Spartak BEZ a ubytovanými sa riadia týmito pravidlami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.Bratislava, 1.6.2018                                                                                                   Ing. Jozef Lukáč

                                                                                                                          predseda TJ Spartak BEZ
 
 
 

 

 

:: z histórie tj bez bratislava ::    :: stanovy tj bez bratislava ::

 

počítadlo.abz.cz