TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > O nás > z histórie

Z histórie

 

História TJ Spartak BEZ Bratislava je nerozlučne spätá s existenciou bratislavskej Bezky – Bratislavských elektrotechnických závodov. Počiatky elektrotechnickej výroby v Bratislave siahajú do roku 1902, kedy boli založené Schuckertové závody na dnešnej Račianskej ulici. Už po roku svojej činnosti sa zlúčili so Siemensom a až do znárodnenia boli známe ako bratislavská „ Siemenska“. V roku 1950 sa menia na Bratislavské elektrotechnické závody, ktorých logo tvoria písmená BEZ obklopené štyrmi výstražnými bleskami. V čase najväčšieho rozkvetu pozostávali Bratislavské elektrotechnické závody z piatich závodov a zamestnávali asi 3000 zamestnancov. V súčasnosti existuje z nich už len akciová spoločnosť BEZ Transformátory, výrobca distribučných a výkonových transformátorov, so sídlom na Rybničnej ulici.

Začiatky športovej činnosti v Bezke sú spojené najmä s aktivitami určenými pre vlastných zamestnancov - začínajú hrať stolný tenis, futbal, šach. V roku 1956, vďaka nestorovi turistiky Štefanovi Čelkovi, bol založený turistický oddiel, ktorého členovia sa venovali pešej turistike v Malých Karpatoch. V roku 1961 založili vodácky oddiel, čo však paradoxne spôsobilo zánik činnosti turistického oddielu.

Rady bezkárskych športovcov rozšírili od roku 1963 aj hokejisti, ktorí mali hokejovú prípravku pre deti, družstvá žiakov, mladší a starší dorast a družstvo seniorov. Všetky družstvá boli riadne začlenené do športových súťaží podľa príslušných kategórií, seniori pôsobili v 1.SNHL, starší dorastenci získali aj titul majstrov republiky. V hokejovej liahni „BEZ“ začínal nejeden neskôr známy hokejový reprezentant.

K väčšiemu rozvoju športovej činnosti v TJ Spartak BEZ Bratislava pod vedením Ing. Fedora Čermáka a neskôr Janka Grožaja došlo po vybudovaní odborného učilišťa na Rybničnej ulici, ktorého súčasťou boli nové športoviská a telocvičňa. Boli založené dorastenecké družstvá basketbalistov a hádzanárov. Tieto družstvá dosahovali úspechy, najmä hádzanári, ktorí získali 3-krát titul majstra republiky. Hádzanárske družstvo žien hralo druhú hádzanársku ligu. Do športovej rodiny patrilo tiež družstvo minifutbalistov, hráčov nad 30 rokov.

Veľmi aktívnu činnosť vyvíjal aj oddiel rekreačného behu, ktorý zo začiatku pôsobil v rámci odboru ZRTV (základná a rekreačná telesná výchova) na čele s neúnavným propagátorom a organizátorom Jankom Jakubcom. Jeho pamiatku a zásluhy o rozvoj rekreačného behu si každoročne pripomínajú bežci na Memoriáli Janka Jakubca v Malých Karpatoch. V odbore ZRTV pracoval aj oddiel kondičnej gymnastiky pod vedením Petra Spála.

Členovia TJ mali aj hlavný podiel na organizovaní športových hier bezákov, v rámci ktorých išlo o zapojenie čo najširšieho počtu zamestnancov Bezky do športovej činnosti pre utuženie zdravia. Celkovo bolo zorganizovaných 11. ročníkov športových hier bezákov, v rámci ktorých zamestnanci mohli súťažiť vo volejbale, futbale, stolnom tenise a rôznych atletických a branných disciplínach.

K obnoveniu činnosti oddielu pešej turistiky došlo v roku 1972, novým predsedom sa stal Vojto Schrage, ktorého neskôr vystriedal Miro Skyva. V roku 1977 bol založený aj oddiel lyžiarskej turistiky. Hlavnou náplňou tohto oddielu zo začiatku však bolo najmä zjazdové lyžovanie. Veľmi obetavou lyžiarskou inštruktorkou najmä pre deti a organizátorkou neopakovateľných lyžovačiek a autobusových lyžiarskych zájazdov bola vedúca oddielu Evička Chmeliarová. Oddiely boli organizačne začlenené do odboru turistiky. Pokusy o oživenie činnosti oddielu vodnej turistiky neboli úspešné a v roku 1982 definitívne zanikol.

K zásadnému obratu v činnosti oboch aktívnych turistických oddielov došlo po roku 1983. Členská základňa vzrástla o nových členov, činnosť oddielu pešej turistiky sa stala pestrejšou, oddiel zabezpečoval celý rad krásnych a často aj náročných turistických podujatí a oddiel lyžiarskej turistiky sa začal venovať aj skutočnej lyžiarskej turistike na bežkách. Odbor turistiky TJ Spartak BEZ Bratislava vstúpil aktívne aj do bratislavského turistického života a neskôr aj na celoslovenskej úrovni – najskôr ako spoluorganizátor Mierového pochodu Bratislava 1983, od roku 1984 ako organizátor samostatného podujatia „ S Bezkou do Karpát“. Podujatie S Bezkou do Karpát, zo začiatku organizované v okolí Smoleníc a Jahodníka - 21 ročníkov, neskôr v spolupráci s mestskou časťou Bratislavy Záhorská Bystrica v okolí Bratislavy, v roku 1995 sa stalo historicky prvým pochodom v rámci IVV(Internationaler volkssportverband – Medzinárodná organizácia pre ľudový šport) organizovaným na Slovensku. Toto všetko už pod taktovkou Janka Speváka ako predsedu odboru turistiky a od roku 1991 predsedu KST pri TJ Spartak BEZ Bratislava a Jožka Lukáča ako vedúceho oddielu pešej turistiky. Činnosť turistov bola rozšírená aj o cykloturistiku a mototuristiku. Turisti sa zapojili do plnenia výkonnostných foriem turistiky najmä v pešej a lyžiarskej turistike ako po línii výkonnostných tried tak aj po línii výkonnostných odznakov. Vysokohorská turistika bola zo začiatku organizovaná v rámci oddielu pešej turistiky, neskôr sa oddiel vysokohorskej turistiky osamostatnil a od roku 2000 sa jeho členovia stali členmi slovenského horolezeckého spolku JAMES.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo k rozpadu „veľkej“ Bezky, čo malo za následok aj obmedzenie činnosti TJ Spartak BEZ Bratislava. Postupne zanikali jednotlivé športové činnosti, hokejisti prešli do HK Ružinov.

V súčasnosti sú súčasťou TJ Spartak BEZ Bratislava dve organizačné zložky - Klub slovenských turistov a Horolezecký klub SHS JAMES pri TJ Spartak BEZ. Kým v minulosti tvorilo členskú základňu TJ asi 500 členov, dnes je to okolo 120 členov. Po tom, čo koncom roka 2008 sa vzdal predsedníckeho postu v KST jeho dlhoročný predseda Janko Spevák, nahradil ho na tomto poste Jožko Karovič, predsedom HK JAMES je Vojto Janotka. Predsedom TJ Spartak BEZ Bratislava od roku 2005 je Jožko Lukáč. Členstvo v TJ je otvorené pre všetkých záujemcov, nielen pre zamestnancov akciovej spoločnosti BEZ Transformátory.